wejście

welcome

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/centrumklucz_www/www/centrumklucz.pl/wp-content/themes/centrumklucz/header.php:99) in /www/centrumklucz_www/www/centrumklucz.pl/wp-content/themes/centrumklucz/functions.php on line 134

News

RCPS zaprasza na nową stronę promująca ekonomię społeczną

Ruszyła właśnie nowa strona internetowa przygotowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej (RCPS) w Łodzi promująca ekonomię społeczną w województwie łódzkim. (więcej…)

więcej
Konferencja „Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego”

W imieniu Fundacji Studiów Europejskich – Instytut Europejski oraz Łowickiego Stowarzyszenia „Dać szanse” Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Sprawa” mamy zaszczyt zaprosić przedstawicieli Państwa organizacji na konferencję upowszechniającą „Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego” zawiązaną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój dialogu obywatelskiego.

Konferencja odbędzie się 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 13.00 Centrum Dydaktyczno – Konferencyjny im. Alcide de Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260, 90 -361 Łódź.

Celem konferencji jest upowszechnienie rezultatów realizowanego projektu a przede wszystkim podsumowanie działań założycielskich Sieci Współpracy, omówienie jej założeń oraz kierunków rozwoju. Ponadto w trakcie konferencji omówione zostaną istotne z punktu widzenia przyszłości zagadnienia, w tym m.in. partnerstwo organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, możliwości finansowania działalności statutowej w ramach perspektywy 2014-2020 czy kwestie przywództwa w organizacji pozarządowej.

Podczas konferencji  prezentację o sieciach współpracy międzysektorowej w województwie łódzkim wygłosi menadżerka Centrum KLUCZ – Ilona Pietrzak. 

Na konferencję zaproszono 59 organizacji członkowskich a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, które są odpowiedzialne za współpracę
z III sektorem lub są zainteresowane współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Serdecznie zapraszamy zgłoszonych uczestników projektu do udziału w konferencji oraz osoby reprezentujące Zarządy lub inne organy reprezentujące Organizacje Członkowskie.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną na adresBOrlowska@ie.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42-29-10-315 lub 42-29-10-325 do dnia
23 czerwca 2015 roku.

Plan konferencji

Serdecznie zapraszamy!

więcej
Ruszył projekt „Ekonomia Społeczna w Biznesie”

Centrum OPUS w związku z realizacją projektu „Ekonomia Społeczna w biznesie” przygotowuje folder promujący ofertę biznesową łódzkich podmiotów ES. Materiał trafi bezpośrednio do 500 łódzkich przedsiębiorców w okresie październik–grudzień, jako prezentacja działań łódzkich PES. Celem projektu jest zaprezentowanie środowisku łódzkiego biznesu możliwości współpracy pomiędzy Państwa organizacjami a ich firmami.

Jak znaleźć się w folderze?

Jeżeli chcą Państwo zaprezentować działanie Waszego przedsiębiorstwa musza Państwo:

  1. Wypełnić formularz prezentujący ofertę PES, który znajdą go Państwo w załączniku do korespondencji lub na stronie www.opus.org.pl/ES_w_biznesie
  2. Przesłać go na adres opus@opus.org.pl w terminie do 10 lipca 2015

Realizatorzy projektu zastrzegają, że do folderu trafią oferty, które spełnią następujące kryteria:

  1. Oferta skierowana jest do biznesu
  2. Zaprezentowana oferta jest już dostępna dla partnerów biznesowych
  3. Zaprezentowana oferta jest konkretna i czytelna
  4. Formularze złożone zostały w terminie do 10 lipca 2015
  5. Kryterium dodatkowe – doświadczenie we współpracy z biznesem

Osobami do kontaktu w związku z prezentacją oferty są:

Łukasz Waszak: lwaszak@opus.org.pl

Milena Nowak: mnowak@wsparciespoleczne.pl

Projekt realizuje Centrum Promocji i Rozwoju inicjatyw Obywatelskich OPUS wraz ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne  „Ja,Ty,My” przy wsparciu ze środków samorządu Województwa Łódzkiego w ramach dotacji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Źródło

więcej
Raport „Ekonomia społeczna w regionie łódzkim”

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadziło badanie sektora ekonomii społecznej w regionie łódzkim. Celem projektu było dokonanie kompleksowego badania stanu ekonomii społecznej w regionie łódzkim.

Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1) inwentaryzację podmiotów ekonomii społecznej, tzw. przedsiębiorstw społecznych oraz instytucji wsparcia ES,

2)ocenę ilości i charakteru utworzonych miejsc pracy,

3)określenie barier i perspektyw rozwojowych,

4)rekomendacje dla kreatorów i realizatorów polityki regionalnej i lokalnej,

5)ocenę skuteczności i efektywności działania poszczególnych OWES,

6)wpływ pracy lub uczestnictwa w PES na integrację społeczną.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Czytaj

więcej
Więcej demokracji w samorządzie? Wyjdźmy z okopów!
Demokracja uczestnicząca jest fundamentem zdrowego i silnego państwa. A państwo to my, obywatele. Jak szwankuje demokracja, to ma to negatywny wpływ na codzienne życie Kowalskiego. (więcej…)
więcej
Ruszamy z nowym projektem! 1(00) % wsparcia dla 3 sektora

Celem projektu „1(00)% wsparcia dla 3 sektora” jest budowanie stabilności i niezależności finansowej fundacji i stowarzyszeń w Polsce poprzez opracowanie i wdrożenie narzędzi, które pozwolą organizacjom pozarządowym posiadającym status organizacji pożytku publicznego pozyskiwać świadomych darczyńców 1%.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do wszystkich organizacji posiadających status OPP, w szczególności zaś do organizacji, które do tej pory miały niższe przychody z 1%, organizacji, którym trudniej jest prowadzić skuteczne kampanie, między innymi ze względu na brak środków na promocję, czy ze względu na specyfikę prowadzonych działań (przykładowo organizacje strażnicze).

Część działań (kampania spotowa) skierowana jest także do podatników, by w sposób świadomy przekazywali OPP 1% podatku.

Realizacja projektu pomoże organizacjom poznać nowe zasady przekazywania 1%, które zaczną obowiązywać w 2016 roku. Uzyskają one dostęp do bezpłatnych narzędzi, które pozwolą im na przygotowanie przekazów kierowanych do odbiorców swoich działań, by Ci wspierali ich 1%. Innowacją w projekcie jest miedzy innymi to, że duży akcent zostanie położony na budowanie przez organizacje, którym przekazuje się 1% podatku, trwałej i stabilnej relacji z darczyńcami. Pozwoli to na tworzenie przez organizacje podstaw do rozwijania stabilności finansowej nieuzależnionej tylko od grantów czy od jednorazowych przekazów z PIT.

W ramach projektu planowane jest:

  • Przygotowanie raportu, w którym w przystępnej formie zawarta będzie jakościowa analiza mechanizmu 1%, planowanych zmian oraz trendów i wytycznych dla organizacji.
  • Zostanie przygotowany Bank Wiedzy o 1%, gdzie znajdą się najbardziej przydatne, praktyczne informacje istotne z punktu widzenia III sektora na temat mechanizmu 1%, a także budowania długotrwałych relacji z darczyńcami. W Banku Wiedzy znajdą się między innymi narzędzia przydatne przy tworzeniu kampanii 1% np. banery, hasła fundraisingowe (FR), które organizacje w sposób łatwy będą mogły dostosować do swoich potrzeb i bezpłatnie wykorzystywać w kampaniach FR. Otrzymają one także manuale i videocasty, w których przygotowane zostaną informacje, jak krok po kroku przygotować kampanię 1% w nowych realiach, jak utrzymać i rozwijać relacje z osobami przekazującymi 1%, by stali się oni świadomymi i regularnymi darczyńcami.
  • Zostanie zorganizowany kongres podsumowujący rezultaty projektu z udziałem specjalistów i przedstawicieli OPP, instytucji publicznych.

Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich. Kondycja finansowa organizacji jest jedną z podstawowych kwestii warunkujących sprawne i skuteczne działanie. Jest ona wskazywana jako jedna z najważniejszych w III sektorze.

Projekt dofinansowywany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

więcej
Kampania testamentowa „Dobry Testament” dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu zapraszamy Państwa na seminarium inaugurujące ogólnopolską kampanię testamentową „Dobry Testament”, które odbędzie się 18 czerwca w Warszawie. Celem kampanii jest zachęcenie Polaków do zapisywania na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury funduszy w testamentach.

Działalność polskich organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury, inaczej niż zagranicznych, uzależniona jest w dużym stopniu od dotacji z budżetu państwa i funduszy unijnych. Ograniczona ilość pozyskanych w ten sposób środków finansowych zawęża zakres podejmowanych przez nie działań oraz uniemożliwia (w przypadku organizacji pozarządowych) zatrudnianie ekspertów, zapewniających profesjonalizację trzeciego sektora.

Jedną z najbardziej skutecznych metod zmiany tej sytuacji jest zwiększenie zaangażowania osób fizycznych w działalność charytatywną i zachęcenie ich do regularnego wspierania organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Można to robić na wiele sposobów – jednym z nich jest zapisywanie swojej woli w testamentach. Panuje powszechne przekonanie, że testament na cele dobroczynne sporządzają jedynie osoby zamożne. Tymczasem okazuje się, że większość testatorów to zwykli ludzie, pragnący w ten sposób dołożyć cegiełkę do większego dzieła, którym jest udoskonalenie swojego otoczenia i stworzenie lepszego świata.

Celem kampanii „Dobry Testament” jest zwiększenie świadomości Polaków odnośnie możliwości przekazywania w testamentach zapisów na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Pragniemy ponadto edukować rodaków w dziedzinie prawa spadkowego, co w efekcie doprowadzi do podejmowania przemyślanych decyzji testamentowych oraz zmniejszy koszty spraw sądowych dotyczących testamentów.

Na seminarium dowiecie się Państwo, jak pozyskać testamenty na działalność swojej organizacji. Jednym z prelegentów będzie Richard Radcliff – brytyjski ekspert od kampanii testamentowych, który zorganizował 600 efektywnych kampanii. Podzieli się z prelegentami wiedzą, której nie można znaleźć w podręcznikach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kampanii oraz zgłosić się na seminarium wystarczy wejść tutaj.

Do zobaczenia 18 czerwca na seminarium!
więcej
Raport o Programach Grantowych dla NGO

Fundacja Kapitał Młodych przygotowała „Raport o Programach Granatowych dla NGO”. Raport ma na celu pomoc organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu funduszy dla swoich celów statutowych.

Przygotowana baza grantów została podzielona na siedem kategorii tematycznych:

1. Edukacja i kultura 2. Ochrona zdrowia 3. Społeczeństwo obywatelskie 4. Dzieci i młodzież 5. Współpraca międzynarodowa 6. Technologie informacyjne.

Opracowanie skierowane jest zarówno do aktywnych organizacji pozarządowych jak i do osób fizycznych chcących zainicjować działania na rzecz np. lokalnych społeczności. Raport został przygotowany przez Fundację Kapitał Młodych na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych instytucji udzielających dotacji organizacjom pozarządowym.

Fundacja Kapitał Młodych została powołana w 2013 roku, przez grupę ambitnej młodzieży, która zauważyła potrzebę wspierania młodych ludzi w ich rozwoju na polu edukacyjnym, zawodowym, duchowym i kulturowym.

Raport dostępny online.

Zapoznaj się z treścią raportu

więcej

Eksperci

Karolina Cyran-Juraszek

Karolina_Cyran_Juraszek

Emilia Jałoszyńska

emila jaloszynska

Rafał Górski

rafal_gorski

Dawid Wawrzyniak

dawid_wawrzyniak

Sylwia Kobayashi

Sylwia_Kobayashi

Szymon Sikorski

sikorski

Robert Kawałko

Robert Kawałko

Jerzy Mika

Jerzy Mika

Agnieszka Krawczyk

agnieszka_krawczyk_

Becky Ann Gilbert

Becky

Jochen Schiel

Jochen Schiel

Karolina Cyran-Juraszek

Dyrektorka, managerka, obecnie trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczona w zarządzaniu wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ekspertka w kategorii „wolontariat pracowniczy” w Konkursie Dobroczyńca Roku, prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii, a także ekspertka społeczna w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat. W latach 2004-2008 kierowniczka projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego we współpracy z siedmioma partnerami, w ramach IW EQUAL. Rezultatem projektu jest pierwsze funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone tytułem „Najlepsza Inwestycja w Człowieka Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2007” i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości za rok 2007. Karolina Cyran-Juraszek kierowała przez dwa lata systemowym projektem w ramach Priorytetu 1.2. POKL, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od dwóch lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w którym zarządzała projektem Prove it PL!, w ramach którego współtworzyła część finansową innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej.

Emilia Jałoszyńska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania o specjalizacji rachunkowość i zarządzanie finansami. Od lat zajmuje się kompleksową obsługą księgowo-podatkową. Posiada 10-letnią praktykę zawodową. Swoje doświadczenie zdobywała współpracując z różnymi podmiotami, w tym organizacjami non profit. Prowadziła księgi rachunkowe spółek, fundacji i stowarzyszeń, sporządzała roczne sprawozdania finansowe, rozliczała projekty współfinansowane z środków unijnych, współuczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych oraz audytach zewnętrznych projektów. Aktualnie aplikant na biegłego rewidenta i jednocześnie księgowa. Na bieżąco uzupełnia i udoskonala swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe. Prywatnie wolny czas spędza aktywnie, lubi nowe wyzwania. Nie wyobraża sobie życia bez książek, muzyki, kina, dobrej kuchni i podróży. Jej sposobem na relaks po ciężkim dniu jest szydełko i włóczka.

Rafał Górski

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii Coachingu oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA, mgr inż. informatyki. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany doradca biznesowy Podmiotów Ekonomii Społecznej [Certyfikat Doradcy Biznesowego]. Specjalizuje się w dobrym zarządzaniu i wprowadzaniu zmian w każdych okolicznościach. W pracy menedżerskiej, coachingowej i szkoleniowej wykorzystuje idee, metody oraz narzędzia pochodzące z różnych światów, m.in. biznesu, organizacji społecznych, sportu, zakonów i wojska. Z działalnością organizacji społecznych jest związany od 1995 roku, m.in. jako prezes zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich, aktywista kampanii „Tiry na tory” i autor rubryki „Refleksyjnie o zarządzaniu dobrami” na portalu ngo.pl. Współpracował z Youth Business Poland i Instytutem Innowacji. Udziela się społecznie w pracach Izby Coachingu . Jest partnerem zarządzającym firmy Coachownia. W czasie wolnym kształtuje swoje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji”, gry terenowej opartej na testach do jednostek specjalnych, m.in. brytyjskiego SAS-u, polskiego GROM-u i amerykańskiego Delta Force.

Dawid Wawrzyniak

Posiada doświadczenie w pracy z członkami zarządów oraz wyższą kadrą zarządzającą, prowadząc coaching indywidualny, jak i grupowy m.in dla PricewaterhouseCoopers, Polkomtel, Orlen Upstrem, BGŻ, BZ WBK, Mondi, Abbott, RR Donnelley, Organic Farma Zdrowia, Pleneria, Materna Communications, Monday PR. Pracował z menedżerami takich firm jak: Aviva, IBM, Lovells, Franklin Covey, ING, Expander Prestige, Deutsche Bank, Torrex Chiesi, Pay-Back Group, Perfetti Van Melle Polska, Kancelaria Prawnicza Panfil. Ma doświadczenie jako konsultant w doskonaleniu procesów innowacyjnych oraz tworzeniu strategii przy pomocy Blue Ocean Strategy™. Posiada również doświadczenia w konsultingu strategicznym w Polsce i zagranicą. Brał udział w projektach doradczych m.in. dla PricewaterhouseCoopers, Abbott, Banku Ochrony Środowiska. Jako konsultant i coach brał udział w projekcie dla Giełdy Papierów Wartościowych, której celem było opracowanie metody badającej i określającej Kapitał Intelektualny spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje nie tylko do celów biznesowych, jest współzałożycielem i prezesem Fundacji PROCA. Mentor dla młodych przedsiębiorców, brał udział w społecznych projektach m.in: Szkoła Milionerów, Business is for you – coaching and mentoring first step to own company, Spadochron, Youth Business Poland, za co otrzymał osobiście podziękowania z rąk Księcia Karola.

Sylwia Kobayashi

Coach, doradca i fundraiser.  Posiada 20 - letnie doświadczenie w marketingu. Przez 10 lat zdobywała je w międzynarodowych korporacjach pracując w działach PR , komunikacji marketingowej.  Zebrała doświadczenia z komunikacji marketingowej na rynkach B2B i B2C, prowadząc kampanie wprowadzania nowych produktów rynkowych lub budowania i zmiany marki. Od blisko 10 lat związana z 3. sektorem.  Z satysfakcją i radością zbudowała sprawnie działający i dający fundacji różnorodne źródła dochodu fundraising, a co za tym idzie dużą grupę darczyńców w WWF Polska. Jej doświadczenie dotyczy zarówno pracy z darczyńcami indywidualnymi – w skali masowej,  jak też indywidualnej,  a także z darczyńcami korporacyjnymi.  Z radością dzieli się ze swoimi klientami doświadczeniem w budowaniu zespołu jako infrastruktury dla fundraisingu. Bardzo bliskie jest jej zarówno strategiczne długofalowe planowanie,  jak i detaliczne,  operacyjne przygotowanie każdego etapu projektu.  A najważniejszy staje się na koniec dialog z darczyńcą. Właścicielka Pracowni Coachingu i Fundraisingu ”Sentio”.

Szymon Sikorski

Prezes i strateg w firmie Publicon. Prezes bieżącej kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, w zarządzie stowarzyszenia od 2008. Członek Rady Etyki Public Relations. Założyciel i pomysłodawca cyklu konferencji Social Media Day, promującej rewolucję, jaka dokonuje się dzięki nowym mediom (socialmediaday.pl). Założyciel i prezes Stowarzyszenia OpenGov.pl, zajmującego się transparentnością komunikacji instytucji publicznych. Juror krajowych i międzynarodowych konkursów branżowych (Złote Spinacze, Bright Awards). Pomysłodawca i główny organizator cyklu PR Regionów. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie i wielu innych uczelni wyższych. Ekspert i trener w programie „Markowa Gmina”. Trener w projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Strategicznie dla rozwoju”. Pracował na rzecz największych marek i instytucji. Lider projektu nagrodzonego w 2012 roku Złotym Spinaczem w kategorii Lobbying & Public Affairs. Autor i współautor wielu publikacji branżowych.

Robert Kawałko

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a następnie zdobywał doświadczenie jako fundraiser w organizacjach pozarządowych. Przez dwa lata kierował dużymi kampaniami typu direct mail. Od 2000 roku prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (PSF), którego był Prezesem Zarządu w latach 2006-2012. Obecnie jest wiceprezesem i szefem działu szkoleń PSF. Będąc od 2007 roku wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (ESF), z dniem 6 grudnia 2012r. objął stanowisko Prezesa Zarządu EFA. Współtworzył wiele kampanii fundraisingowych, wykładał na konferencjach m.in. w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Holandii, Japonii i na Węgrzech. Prowadził także zajęcia na kilku uczelniach (UJ, UPJP2, UEK i in.). Jest członkiem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Jerzy Mika

Zajmuje się szkoleniami, zarządzaniem i doradztwem strategicznym dla NGO. Absolwent i pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego. Wicedyrektor Katolickiego Instytutu Zarządzania. Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia "TAK" w Opolu. Instruktor ZHR, współpracownik i doradca firm Maha Polska sp. z o.o. i WSOP sp. z o.o. Trener zarządzania i konsultant wielu organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, administracji samorządowej. Współpracownik Towarzystwa Doradczego Ryszard Stocki, audytor projektu NPI – audyt organizacyjny. Trener i konsultant programu naprzemiennego kształcenia inżynierów Silesianum Professional. Coach w systemie kształcenia ICAM. Właściciel firmy szkoleniowej. Od czerwca 2012 roku Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Agnieszka Krawczyk

Absolwentka prawa i podyplomowego studium prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk aplikacyjnych, pracy w organizacjach pozarządowych oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim spółdzielni socjalnych). Brała udział w pracach nad projektem ustawy o firmie społecznej, była członkinią grupy ds. lobbingu i legislacji powołanej w ramach realizacji projektu „KŁOS”. Żywo zainteresowana zagadnieniami legislacji w zakresie ekonomii społecznej.

Becky Ann Gilbert

Urodziła się w 1969 r. w USA. Karierę zawodową rozpoczynała jako konsultantka ds. PR – najpierw w amerykańskim Ministerstwie Kultury, następnie w Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Od 1996 r. mieszka w Niemczech. Podczas studiów z zakresu komunikacji społecznej i biznesowej pracowała jako freelancer dla Deutsche Welle - Amerykańskiej Akademii i Uniwersytetu Sztuki w Berlinie. Od 2001 r. tworzyła i zarządzała działem fundraisingu w Deutsche Museum w Monachium. Była odpowiedzialna zarówno za pozyskiwanie darowizn, sponsorów i sympatyków dla dużych projektów, takich jak „100 lat Deutsches Museum”, „Wystawa klimatu” i „Świat dziecka”, jak i za ogólne działania muzeum. Od 2003 do 2007 r. kierowała działem komunikacji Domu Kultur Świata w Berlinie. Od września 2007 r. jest dyrektorem rozwoju w Europejskiej Szkole Zarządzania i Technologii. Od 2001 r. członkini DFRV. W 2005 r. założyła Sekcję Fundraisingu Na Rzecz Kultury i Sztuki. W zarządzie DFRV od 2006 r.

Jochen Schiel

Od 2006 roku niezależny konsultant specjalizujący się w małych organizacjach non-profit. Wcześniej (1995-2006) zdobywał doświadczenie w obszarze operacyjnego fundraisingu (budowanie strategii fundraisingowych, tworzenie fundacji, fundusze), a także jako Dyrektor Zarządzający Pan y Arte (Dietmar Schönherr). Absolwent Akademii Fundraisingu, wykładowca od 2009 r.