Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce

Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce

Niniejsza publikacja jest próbą podzielenia się doświadczeniami z działań prowadzonych w ostatnich latach na rzecz dobrego prawa dla sektora pozarządowego. Doświadczenia te są oczywiście osadzone w określonym kontekście polityczno-społecznym i dotyczą konkretnej, dość skomplikowanej materii, jaką jest prawo dla organizacji pozarządowych, jednak przedstawione w publikacji metody, narzędzia oraz studia przypadków mogą stanowić wskazówki i inspirację dla różnych podmiotów społecznych podejmujących się prowadzenia procesów monitoringu prawa …

Czytaj dalejNa rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce

VAT a działalność pożytku publicznego

VAT a działalność pożytku publicznego – wybrane zagadnienia problemowe. Rozliczanie VAT z tytułu transakcji transgranicznych

Organizacje pozarządowe, mimo że z istoty swojej nie są nastawione na zysk, a ich działalność pożytku publicznego co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mogą podlegać w związku z tą działalnością obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od towarów i usług. Dotyczy to w szczególności rozliczania VAT z tytułu transakcji transgranicznych. Związane z tym obowiązki mogą być dla organizacji pozarządowych szczególnie uciążliwe z uwagi na często …

Czytaj dalejVAT a działalność pożytku publicznego – wybrane zagadnienia problemowe. Rozliczanie VAT z tytułu transakcji transgranicznych

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027 wyznacza kierunki działań do roku 2027 w obszarze ekonomii społecznej dla województwa łódzkiego i jest spójny z innymi, krajowymi dokumentami strategicznymi. Przy opracowaniu RPRESWŁ przyjęto założenie, że program ma być selektywny i skoncentrowany na kwestiach kluczowych dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie łódzkim. Oznacza to, że program koncentruje się na działaniach, które mogą mieć największe przełożenie na kondycje …

Czytaj dalejRegionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027

w lewym górnym rogu książka, poniżej zeszyt i długopis

Organ konsultacyjno-doradczy w przedsiębiorstwie społecznym

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało pismo, w którym podsumowuje dotychczasowe interpretacje dot. wprowadzenia organu konsultacyjno-doradczego w przedsiębiorstwie społecznym. Organ konsultacyjny w spółkach z o.o. , spółkach akcyjnych i klubach sportowych Organ konsultacyjno-doradczy w fundacjach i stowarzyszeniach Organ konsultacyjno-doradczy w spółdzielniach socjalnych Przeczytaj więcej: Pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. organu konsultacyjno-doradczego Status przedsiębiorstwa społecznego na bazie ustawy o ekonomii społecznej Chcesz uzyskać status przedsiębiorstwa na bazie ustawy …

Czytaj dalejOrgan konsultacyjno-doradczy w przedsiębiorstwie społecznym

VAT a działalność pożytku publicznego

VAT a działalność pożytku publicznego – wybrane zagadnienia problemowe. Podatnicy, zwolnienia i dotacje

Organizacje pozarządowe, pomimo iż z istoty swojej nie są nastawione na zysk, a ich działalność pożytku publicznego, co do zasady, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców, mogą podlegać w związku z tą działalnością obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Już sama ocena charakteru działalności pożytku publicznego na gruncie przepisów o VAT może powodować pewne trudności; występować one też mogą następnie przy ustaleniu obowiązków NGO-sów w zakresie rozliczeń …

Czytaj dalejVAT a działalność pożytku publicznego – wybrane zagadnienia problemowe. Podatnicy, zwolnienia i dotacje

Ewaluacja. Jak to się robi?

Ewaluacja. Jak to się robi?

Poradnik jest źródłem praktycznej wiedzy o ewaluacji, opracowanym na podstawie doświadczeń oraz przeglądu literatury przedmiotu. Ma również opisywać standardy dobrej ewaluacji – zbiór zasad postępowania, które warto utrwalać i upowszechniać. W poradniku wspomniano o metodach badawczych, do których można sięgnąć podczas ewaluacji. Czytaj bezpłatnie

Rekomendacje ekologiczne. Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Największe wyzwania, jakim muszą stawić czoło organizatorzy wydarzeń sportowych, to naturalnie troska o wysoki poziom konkurencji sportowej oraz sprawny przebieg przygotowań i samej imprezy. Współczesna lista oczekiwań związanych z wydarzeniami sportowymi jest zdecydowanie szersza, a niniejsza publikacja ma za zadanie zachęcać organizatorów do ograniczania wpływu ich wydarzeń na środowisko. Wiele z proponowanych działań nie jest kosztownych lub nawet nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Przygotowując tę publikację, autorzy mieli na uwadze, …

Czytaj dalejJak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Ustawa o ekonomii społecznej. Komentarz

Komentarz do ustawy o ekonomii społecznej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej po raz pierwszy reguluje, dotychczas nie unormowany w polskim prawodawstwie, obszar ekonomii społecznej. Fundamentem ekonomii społecznej jest wrażliwość na potrzeby osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki rozwiązaniom zawartym w tej ustawie uzyskują one wsparcie, oraz szansę na samodzielność, przywrócenie poczucia godności i rozwój własnego potencjału. Ramy prawne określone w ustawie o ekonomii społecznej są również punktem odniesienia …

Czytaj dalejKomentarz do ustawy o ekonomii społecznej

WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE MIEJSC PRACY – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 2024 R.

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – zasady obowiązujące od 2024 r.

Od początku 2024 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania ze środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwach społecznych (tj. fundacjach, stowarzyszeniach, spółdzielniach socjalnych, spółkach z o.o. not for profit i innych). Poniżej przygotowaliśmy przegląd najważniejszych zmian i założeń. Przebieg naboru Nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej obejmuje: W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby …

Czytaj dalejWsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – zasady obowiązujące od 2024 r.

Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Łódzkiego na lata 2023-2025

Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Łódzkiego na lata 2023-2025

Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla województwa łódzkiego na lata 2023-2025 został opracowany w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w oparciu o diagnozę sytuacji województwa łódzkiego w zakresie usług społecznych oraz Strategię rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) z uwzględnieniem innych krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych. Dokument wskazuje główne kierunki planowanych zmian w systemie usług społecznych w pierwszych trzech latach …

Czytaj dalejRegionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Łódzkiego na lata 2023-2025

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną