Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

Dokumenty do pobrania

Dokumenty REKRUTACYJNE

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Upoważnienie RODO
 5. Oświadczenie o utracie zatrudnienia
 6. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 7. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 8. Formularz rozmowy z doradcą zawodowym
 9. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 10. Karta oceny predyspozycji kandydata
 11. Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Dokumenty PROJEKTOWE – ścieżka dotacyjna

 1. Regulamin przyznawania środków
 2. Umowa uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki
 4. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika / Uczestniczki (Formularz udziału w projekcie)
 5. Wniosek US-7 do ZUS
 6. Wzór wypełnienia wniosku US-7
 7. Wzór biznesplanu
 8. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 9. Karta oceny biznesplanu
 10. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 11. Wykaz sektorów wykluczonych

Dokumenty WSPARCIE FINANSOWE

 1. Wzór umowy o wsparcie finansowe
 2. Wzór umowy o wsparcie pomostowe
 3. Wzór weksla z deklaracją wekslową
 4. Oświadczenie współmałżonka
 5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – osoby niepełnosprawne.
 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 8. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej

Dokumenty ROZLICZENIOWE

 1. Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia
 2. Rozliczenie wydatkowanego wsparcia

Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.