Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

Dokumenty do pobrania

Dokumenty REKRUTACYJNE

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Kandydata/Kandydatki
 4. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 5. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 6. Formularz rozmowy z doradcą zawodowym
 7. Karta oceny predyspozycji kandydata

Dokumenty PROJEKTOWE – ścieżka dotacyjna

 1. Regulamin przyznawania środków
 2. Umowa uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki
 4. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika / Uczestniczki (Formularz udziału w projekcie)
 5. Wniosek US-7 do ZUS
 6. Wzór biznesplanu
 7. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 8. Karta oceny biznesplanu
 9. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 10. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 11. Wykaz sektorów wykluczonych

Dokumenty WSPARCIE FINANSOWE

 1. Wzór umowy o wsparcie finansowe
 2. Wzór umowy o wsparcie pomostowe
 3. Wzór weksla z deklaracją wekslową
 4. Oświadczenie współmałżonka
 5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 7. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej

Dokumenty ROZLICZENIOWE

 1. Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia
 2. Rozliczenie wydatkowanego wsparcia

Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zestaw logotypów: Fundusze Europejskie – Program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny