Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

Dokumenty do pobrania

Dokumenty REKRUTACYJNE

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Upoważnienie RODO
 5. Oświadczenie o utracie zatrudnienia
 6. Wzór wypełnienia wniosku US-7
 7. Wniosek US-7 do ZUS
 8. Wykaz sektorów wykluczonych

Dokumenty – OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA

 1. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 2. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Dokumenty – DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Formularz rozmowy z doradcą zawodowym
 2. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 3. Karta oceny predyspozycji kandydata

Dokumenty SZKOLENIOWE

 1. Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Dokumenty WSPARCIE FINANSOWE

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych
 2. Wzór biznesplanu
 3. Karta oceny biznesplanu
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej
 5. Wzór umowy o wsparcie finansowe
 6. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 8. Wzór umowy o wsparcie pomostowe
 9. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 10. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 11. Wzór weksla z deklaracją wekslową
 12. Oświadczenie współmałżonka
 13. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – osoby niepełnosprawne.
 14. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 16. Oświadczenia – zestawienie zbiorcze

Dokumenty ROZLICZENIOWE

 1. Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia
 2. Rozliczenie wydatkowanego wsparcia

Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.