Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

Dokumenty do pobrania

II edycja projektu (wrzesień – grudzień 2021)

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Upoważnienie RODO
 5. Oświadczenie o utracie zatrudnienia
 6. Wzór wypełnienia wniosku US-7
 7. Wniosek US-7 do ZUS
 8. Wykaz sektorów wykluczonych

Dokumenty – ocena formalna i merytoryczna

 1. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 2. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Dokumenty – doradztwo zawodowe

 1. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 2. Karta oceny predyspozycji kandydata

Dokumenty szkoleniowe

 1. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 2. Karta oceny predyspozycji kandydata

Dokumenty wsparcie finansowe

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych
 2. Wzór biznesplanu
 3. Karta oceny biznesplanu
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej
 5. Wzór umowy o wsparcie finansowe
 6. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 8. Wzór umowy o wsparcie pomostowe
 9. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 10. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – osoby niepełnosprawne.
 12. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 14. Oświadczenia – zestawienie zbiorcze

Dokumenty rozliczeniowe

 1. Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia
 2. Rozliczenie wydatkowanego wsparcia

================================================================================

I edycja projektu (marzec – lipiec 2021) – zakończona

Dokumenty REKRUTACYJNE

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Upoważnienie RODO
 5. Oświadczenie o utracie zatrudnienia
 6. Wzór wypełnienia wniosku US-7
 7. Wniosek US-7 do ZUS
 8. Wykaz sektorów wykluczonych

Dokumenty – OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA

 1. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 2. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Dokumenty – DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
 2. Karta oceny predyspozycji kandydata

Dokumenty SZKOLENIOWE

 1. Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Dokumenty WSPARCIE FINANSOWE

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych
 2. Wzór biznesplanu
 3. Karta oceny biznesplanu
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej
 5. Wzór umowy o wsparcie finansowe
 6. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 8. Wzór umowy o wsparcie pomostowe
 9. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 10. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – osoby niepełnosprawne.
 12. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 14. Oświadczenia – zestawienie zbiorcze

Dokumenty ROZLICZENIOWE

 1. Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia
 2. Rozliczenie wydatkowanego wsparcia

Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną
Sklejamy Polskę - zrzutka na taśmę. Przekaż swój 1% Instytutowi Spraw Obywatelskich - KRS 0000191928

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.