Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy

FAQ

Co to znaczy, że okres trwałości wynosi minimum 12 miesięcy?

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Jakie wydatki mogę pokryć ze wsparcia pomostowego?

Co to znaczy, że wsparcie finansowe pomostowe oraz dotacja są udzielane w kwocie netto?

Z jakich szkoleń skorzystam w projekcie?

Blok szkoleniowy składa się z 8 szkoleń tematycznych. Aby ten etap ubiegania się o dotację został uznany za spełniony, należy wziąć udział w min. 80% godzin szkoleniowych. Tematyka szkoleń:

  • Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych: 8 godzin
  • Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS: 12 godzin
  • Reklama i inne działania promocyjne: 8 godzin
  • Inne źródła finansowania działalności gospodarczej: 16 godzin
  • Sporządzenie biznesplanu i jego realizacja: 12 godzin
  • Negocjacje biznesowe: 8 godzin
  • Pozyskanie i obsługa klienta: 8 godzin

Łącznie liczba godzin szkoleniowych na jedną grupę: 72 godz. lekcyjne. Kwota stypendium to: 12,31 zł. Przy 100% frekwencji na szkoleniach, kwota stypendium wyniesie: 886,32 zł.

Czy prowadząc wcześniej działalność gospodarczą mogę przystąpić do projektu?

Osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Regulamin rekrutacji uczestników szczegółowo określa kto nie kwalifikuje się do wsparcia projektowego.

Kiedy i gdzie mogę złożyć dokumentację zgłoszeniową?

Dokumentację zgłoszeniową należy składać osobiście w siedzibie biura projektu lub drogą pocztową na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź

Dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można także składać drogą mailową na adres dotacje@instytut.lodz.pl.

Szczegółowe zasady składania dokumentów rekrutacyjnych opisane są w Regulaminie Rekrutacji.


Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zestaw logotypów: Fundusze Europejskie – Program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny